Geodézie Vysočina > O NÁS > VysvětlivkyGeodézie Vysočina

Geodézie Vysočina  
O NÁS  
Vysvětlivky

Vysvětlivky

Co je geometrický plán a k čemu slouží?
 • geometrický plán je výsledek zeměměřických činností
 • zhotovuje se v případě, kdy dojde ke změně na části pozemku, kterou je třeba zapsat a zakreslit do katastru nemovitostí
 • je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí a je neoddělitelnou součástí příslušné listiny ( kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení popisného čísla, kupní smlouva, rozhodnutí soudu), podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí
Geometrický plán se vyhotovuje pro
 • zaměření stavby - dokončené budovy pro kolaudaci např. novostavby,přístavby,garáže a jiné stavby - rozestavěné budovy pro získání hypotečního úvěru
 • rozdělení pozemku - je nutné doložit souhlas příslušného obecního,stavebního úřadu s dělením pozemku
 • zřízení věcného břemene - vyhotovuje se v případě, že věcné břemeno bude zřízeno pouze na části pozemku,rozzsah věcného břemene bude vyznačen v grafické části geometrického plánu, do katastrální mapy se nezakresluje
 • vytyčení vlastnické hranice - z předchozí měřické dokumentace a technických podkladů uložených na katastrálním úřadě se lomové body vytyčované hranice přenesou do terénu a stabilizují plast.mezníky, hřeby nebo jinou stabilizací. S výsledkem vytyčení se v terénu seznímí vlastníci společné hranice a svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice mohou vyjádřit v písemném protokolu o vytyčení hranice. Tento protokol spolu s grafickou částí bude uložen na příslušném katastrálním úřadě.
Náležitosti pro zápis budovy do katastru nemovitostí
 1. žádost o zápis
 2. kolaudační rozhodnutí (úředně ověřenou kopii opatřenou doložkou o nabytí právní moci)
 3. doklad o přidělení čísla popisného/evidenčního
 4. geometrický plán (originál s vyznačením budovy)
 5. případně jiná listina prokazující vlastnictví budovy (např. prohlášení vlastníka stavby formou not. zápisu,usnesení soudu, apod.)
Náležitosti pro zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí
 1. žádost o zápis
 2. stavební povolení ( úředně ověřenou kopii opatřenou doložkou o nabytí právní moci)
 3. geometrický plán ( originál s vyznačením rozestavěné budovy)
 4. čestné prohlášení satvebníků že jsou vlastníky rozestavěné budovy, úředně ověřené
 5. výpis z obchodního rejstříku pokud bude vlastníkem budovy právnická osoba, úředně ověřená kopie