Geodézie Vysočina > GEODETICKÉ PRÁCEGeodézie Vysočina

Geodézie Vysočina  
GEODETICKÉ PRÁCE

Z našich geodetických prací

Geometrické plány
Geometrické plány

geometrické plány pro rozdělení pozemku, změnu hranic pozemku, vyznačení obvodu budovy, vymezení rozsahu věcného břemene

Vytyčovací práce
Vytyčovací práce

vytyčení hranic pozemku, vytyčení liniových staveb, prostorové vytyčení stavby před zahájením stavebních prací

Poradenství
Poradenství

poradenství v oblasti katastru nemovitostí, zprostředkování odhadu a kupní smlouvy, zajištění vkladu smluv do katastru nemovitostí

Zaměřování staveb
Zaměřování staveb

zaměření skutečného provedení staveb liniových, vodních aj., dokumentace skutečného provedení staveb dle směrnic jednotlivých správců či vlastníků

Mapové podklady
Mapové podklady

předprojektová příprava - polohopis a výškopis, technické, tématické a účelové mapy

3D skenování
3D skenování

pasportizace budov, BIM, modely terénu a kubatury, fasády budov, 3D modely objektů